การใช้งานเบื้องต้นระบบปรับอากาศ
วัน Tuesday 01 Jul 14@ 19:23:58 ICT
หัวข้อ: การจัดการความรู้


การให้ความรู้เรื่อง   การใช้งานเบื้องต้นระบบปรับอากาศ VRF ภายในมหาวิทยาลัย

การให้ความรู้โดย  นายสรรค์ชัย  ธนศุภเดช  นักวิชาการอาคารสถานที่                                        

สถานที่ให้ความรู้  ณ.  ห้องบรรยาย  6  อาคารอำนวยการชั้น 3

การให้ความรู้  นายสรรค์ชัย  ธนศุภเดช นักวิชาการอาคารสถานที่ เป็นผู้ประสานงาน ให้ความรู้ และได้ทำการร่างโครงการและมีการนำความรู้ทางด้านวิศวกรรมประกอบอาคาร ทางภาคทฤษฎีและคู่มือเบื้องต้นมาประกอบการอบรม
วิธีการดำเนินงาน กองอาคารสถานที่ ได้มีการดำเนินการทำงานเป็นทีม โดยการขออนุมัติการดำเนินการอบรมวิศวกรและช่างเทคนิคประจำปี 2556ในวันที่ 11 ตุลาคม2556 ณ ห้องบรรยาย6 อาคารอำนวยการชั้น 3 โดย บริษัท มหาจักรดีเวลอปเมนท์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด เป็นผู้สนับสนุนเอกสารการอบรม

เทคนิคการนำเสนอ  โดยเริ่มจากการให้รายละเอียดด้านระบบปรับอากาศของมหาวิทยาลัยฯ มีทั้งหมด 2 อาคาร จำนวน 106 ชุด(ชุด FCU = Fan Coil Unit) มีการสอบถามแลกเปลี่ยนประสบการณ์ความรู้กันโดยใช้ power point นำเสนอภาพประกอบ

สื่อในการนำเสนอ  มีการแจกเอกสารระบบปรับอากาศประกอบ และมีการฉายภาพนำเสนอประกอบคำบรรยาย สาธิตการใช้เครื่องมืออุปกรณ์รีโมทคอนโทรน

วัตถุประสงค์

            เพื่อให้งานบำรุงรักษาและการใช้งานระบบปรับอากาศเบื้องต้นของมหาวิทยาลัยเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมีงานที่เป็นแบบแผน ถูกต้องตามหลักวิชาการ เพื่อก่อให้เกิดประสิทธิภาพอย่างสูงสุดต่อการบริหารจัดการอาคารของมหาวิทยาลัยในการใช้งานอย่างถูกต้อง ตลอดทั้งเกิดความสะดวกสบายกับบุคลากรและนักศึกษาที่ใช้บริการ

วิธีดำเนินการ

1. จัดทำโครงการเพื่อเสนอขออนุมัติจากผู้บริหารเพื่อดำเนินการ

2. ประชาสัมพันธ์และแจ้งกำหนดการเข้าร่วมสัมมนา

3. การอบรมให้ความรู้การทำงานของระบบปรับอากาศ VRFงานอาคารสูงแลกเปลี่ยนประสบการณ์

4. สาธิตขั้นตอนการใช้งานเพื่อปรับใช้ให้เหมาะสมกับอาคารและพื้นที่

5. สรุปผลรายงานการฝึกอบเพื่อปรับใช้ครั้งต่อไป

เป้าหมายวิศวกรและช่างเทคนิคตลอดทั้ง บุคลากรมหาวิทยาลัยที่ใช้งาน

1. บุคลากรที่ปฏิบัติงานประจำภายในอาคารสถานที่จำนวน 5 คน

2. เจ้าหน้าของบริษัทอินโนเวชั่นฯจำนวน 14 คน

3. ตัวแทนจากหน่วยงานอาคารเรียนและอาคารอำนวยการจำนวน 5-10 คน

สรุปการอบรมให้ความรู้แต่ละหน่วยงานต่างให้ความเห็นดังนี้

- ปัญหาแอร์ไม่เย็นและมีกลิ่น

- ปัญหาน้ำหยดและหนูกัดแทะระบบสายไฟฟ้า

- ความเย็นไม่ทั่วถึงบางจุดเย็นเกินไป

- แอร์เย็นช้าบางครั้งมีแต่ลม

การแก้ไขการใช้งานที่ร้องเรียน

- อบรมเบื้องต้นเพื่อทำความเข้าใจ

- ประสานงานจัดแผนแก้ไขเป็นระยะๆบทความนี้มาจาก กองอาคารสถานที่ มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
http://building.hcu.ac.th

URL สำหรับเรื่องนี้คือ:
http://building.hcu.ac.th/modules.php?name=News&file=article&sid=22