การจัดการความรู้ประจำปี 2557
วัน Thursday 20 Aug 15@ 21:01:57 ICT
หัวข้อ: การจัดการความรู้


              องค์ความรู้เป็นความรู้ที่เกิดขึ้น อาจเกิดขึ้นจากการถ่ายทอดจากประสบการณ์ หรือการวิเคราะห์ข้อมูล ซึ่งผู้รับความรู้สามารถนำไปใช้ได้โดยตรงหรือสามารถนำมาปรับใช้ได้อย่างเหมาะสม

 
             กองอาคารสถานที่ มีบุคลากรที่มีความรู้ทั้งทางด้านวิชาการ และประสบการณ์ตรง อย่างชำนาญการ จึงได้มีการแลกเปลี่ยนความรู้เพื่อการถ่ายทอดในการประชุม คณะกรรมการบริหาร และการประชุมกองอาคารสถานที่ และการถ่ายทอดให้เพื่อนร่วมงาน ฟังในขณะปฏิบัติงาน มีการรวบรวมประเด็นองค์ความรู้ไปถ่ายทอดและเผยแพร่ให้กับ บุคลากรกองอาคารสถานที่และผู้อื่นได้รับทราบซึ่งสามารถนำความรู้ไปใช้ได้ทั้ง ชีวิตประจำวันและการทำงานต่อไป

             ในนามกองอาคารสถานที่ ขอขอบคุณผู้มีส่วนร่วมในการให้ความรู้ในเรื่องต่าง ๆ และ ผู้รวบรวมจัดทำเป็นรูปเล่มในการเผยแพร่ที่เป็น ประโยชน์จนทำให้เกิดองค์ความรู้ได้สาเร็จลงด้วยดี

Download เอกสารทั้งหมด ได้ที่นี่

ประเภทขององค์ความรู้ แบ่งเป็น 2 ประเภทดังนี้

1.องค์ความรู้ที่สามารถอธิบายได้ เป็นองค์ความรู้ที่สามารถทำความเข้าใจได้จากการฟัง การอธิบาย การอ่าน และสามารถนำไปใช้ปฏิบัติซึ่งจะถูกจัดไว้อย่างมีแบบแผนมีโครงสร้าง และอธิบายกระบวนการ วิธีขั้นตอนที่สามารถนำไปใช้ได้

2.องค์ความรู้ที่ไม่สามารถอธิบายได้หรืออธิบายได้ยาก เป็นองค์ความรู้ที่อธิบายได้ยากหรือในบางครั้งไม่สามารถอธิบายว่าเกิดความรู้เหล่านั้นได้อย่างไร ไม่มีแบบแผนโครงสร้างแน่ชัด มักเกิดขึ้นกับตัวบุคคล ผลของการถ่ายทอดขึ้นอยู่กับผู้ถ่ายทอดและผู้รับเป็นสาคัญบทความนี้มาจาก กองอาคารสถานที่ มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
http://building.hcu.ac.th

URL สำหรับเรื่องนี้คือ:
http://building.hcu.ac.th/modules.php?name=News&file=article&sid=23