เกี่ยวกับกองอาคาร
· คณะผู้บริหาร
· ผังโครงสร้างของหน่วยงาน
· ปรัชญา/ปณิธาน
· ประวัติความเป็นมา
· หน้าที่/ความรับผิดชอบ
· สถานที่ตั้ง
· ติดต่อเรา
· 7ส. กองอาคารสถานที่
· มาตราฐาน 7ส.
หน่วยงานของเรา
· งานธุรการ
· แผนกยานพาหนะ
· แผนกบริการ
· แผนกผังแม่บทและซ่อมบำรุง
การจัดการความรู้ (KM)
· ปีการศึกษา 2556
ผู้ที่กำลังใช้งานอยู่
ขณะนี้มี บุคคลทั่วไป และ สมาชิกเข้าชม

ท่านยังไม่ได้ลงทะเบียนเป็นสมาชิก หากท่านต้องการ กรุณาสมัครฟรีได้ที่นี่
ข่าวและกิจกรรม
· ทุกประเภท
· KM 2557
· KM 2559
· KM 2560
· KM_2556
· KM_2558
· การจัดการพลังงาน
· การจัดสถานที่
· กิจกรรม
· ข่าวประชาสัมพันธ์
· งานสัมมนา
จำนวนผู้เยี่ยมชม
มีผู้เข้าเยี่ยมชม
45954742
คน ตั้งแต่ May 2010
ปรัชญา ปณิธาน วิสัยทัศน์ พันธกิจ และวัตถุประสงค์

ปรัชญา“ มุ่งมั่นพัฒนา  สร้างมาตรฐานการบริการ  ให้มีประสิทธิภาพ”

ปณิธาน


    กองอาคารสถานที่ เป็นหน่วยงานที่ให้การสนับสนุนมหาวิทยาลัยในด้านการจัดการเรียนการสอน การบริหารและการจัดการ เพื่อให้สอดคล้องกับแผนพัฒนามหาวิทยาลัยควบคู่กับการพัฒนาคุณภาพและสร้างเสริมประสบการณ์ของบุคลากรในการให้บริการ โดยการปลูกฝังและตระหนักต่อภาระหน้าที่เน้นความสามัคคีรับผิดชอบต่องานบริการและความปรองดองของสมาชิกในหน่วยงาน
วิสัยทัศน์


    กองอาคารสถานที่ เน้นการให้บริการที่สร้างความประทับใจแก่ผู้มาติดต่อขอรับบริการและมีการบริการจัดการทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพและมีการพัฒนาระบบการปฏิบัติงานของบุคลากรอย่างต่อเนื่องเพื่อให้ได้มาตรฐาน

1.    เป็นหน่วยงานที่ตรวจเช็คซ่อมแซมบำรุงรักษาระบบสาธารณูปโภคสิ่งอำนวยความสะดวกต่าง ๆ ระบบบำบัดน้ำเสีย ระบบโทรศัพท์ตลอดจนครุภัณฑ์ การเรียนการสอนและอาคารสิ่งปลูกสร้างและระบบป้องกันอัคคีภัยภายในมหาวิทยาลัย

2.    เป็นหน่วยงานที่รับผิดชอบดูแลรักษาความสะอาด ความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบริเวณทั่วไป ทั้งภายในและภายนอกอาคารต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัย

3.    เป็นหน่วยงานที่รับผิดชอบในการจัดประดับตกแต่งสถานที่ ป้ายพิธีสำหรับงานกิจกรรมหรือโอกาสพิเศษต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัย

4.    เป็นหน่วยงานให้บริการการออกแบบอาคาร สิ่งปลูกสร้าง ระบบไฟฟ้า ระบบบำบัดน้ำเสีย

5.    เป็นหน่วยงานที่ดูแลความปลอดภัย การจราจร และการป้องกันอัคคีภัย
วัตถุประสงค์


1.    เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการเรียนการสอนของมหาวิทยาลัย สู่ความเป็นสากล

2.    เพื่อเป็นการดูแลควบคุมระบบสาธารณูปโภค สิ่งอำนวยความสะดวกต่าง ๆ ตลอดจนครุภัณฑ์การเรียนการสอนและอาคารสิ่งปลูกสร้างภายในมหาวิทยาลัยโดยสามารถเช็คตรวจ ซ่อมแซม บำรุงรักษาได้

3.    เป็นหน่วยงานที่สามารถควบคุมดูแลรักษาความสะอาดเรียบร้อยภายในอาคารต่าง ๆบริเวณทั่วไป ตลอดจนต้นไม้และสวนประดับภายในมหาวิทยาลัยให้อยู่ในความเรียบร้อย ร่มรื่น สวยงามตลอดเวลา เกิดบรรยากาศที่ดีต่อการเรียนการสอน


สงวนลิขสิทธิ์โดย © กองอาคารสถานที่ มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ All Right Reserved.

ติดประกาศ: 2010-05-21 (6637 ครั้ง)

[ ย้อนกลับ ]
Content ©
กองอาคารสถานที่ มหาวิทยาลัย หัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
18/18 ถนนบางนา - ตราด ต.บางโฉลง อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ 10540