เกี่ยวกับกองอาคาร
· คณะผู้บริหาร
· ผังโครงสร้างของหน่วยงาน
· ปรัชญา/ปณิธาน
· ประวัติความเป็นมา
· หน้าที่/ความรับผิดชอบ
· สถานที่ตั้ง
· ติดต่อเรา
· 7ส. กองอาคารสถานที่
· มาตราฐาน 7ส.
หน่วยงานของเรา
· งานธุรการ
· แผนกยานพาหนะ
· แผนกบริการ
· แผนกผังแม่บทและซ่อมบำรุง
การจัดการความรู้ (KM)
· ปีการศึกษา 2556
ผู้ที่กำลังใช้งานอยู่
ขณะนี้มี บุคคลทั่วไป และ สมาชิกเข้าชม

ท่านยังไม่ได้ลงทะเบียนเป็นสมาชิก หากท่านต้องการ กรุณาสมัครฟรีได้ที่นี่
ข่าวและกิจกรรม
· ทุกประเภท
· KM 2557
· KM 2559
· KM 2560
· KM_2556
· KM_2558
· การจัดการพลังงาน
· การจัดสถานที่
· กิจกรรม
· ข่าวประชาสัมพันธ์
· งานสัมมนา
จำนวนผู้เยี่ยมชม
มีผู้เข้าเยี่ยมชม
45954807
คน ตั้งแต่ May 2010
งานธุรการ
ภาระงาน (Job Description)

1. หน่วยสารบรรณ

 1.1 งานทะเบียนหนังสือ

   -รับ – ส่งและควบคุมการลงทะเบียนหนังสือ

   -ร่างหนังสือโต้ตอบ

   -จัดเก็บเอกสารตามระบบและหมวดหมู่ที่กำหนด

   -การแจ้งเวียนและประกาศหนังสือภายในกองอาคารสถานที่

 1.2 งานพิมพ์

   -พิมพ์และควบคุมสถิติการพิมพ์

   -การกำกับดูแลครุภัณฑ์ – อุปกรณ์การพิมพ์ให้พร้อมใช้งาน

 1.3 งานบุคคล

   -ติดตามและรวบรวมสถิติการลา

   -กำกับดูแลเรื่องอัตรากำลังติดตามข่าวสารงานด้านการพัฒนาบุคลากร

2. หน่วยข้อมูลและสถิติ

 2.1 จัดเก็บข้อมูลรายละเอียดค่าใช้จ่ายของทุกระบบงานของแผนกต่าง ๆ เพื่อเป็นข้อมูลจัดทำงบประมาณ

 2.2 จัดทำงบประมาณประจำปี

 2.3 ควบคุมการเบิก – จ่าย วัสดุสำนักงาน

 2.4 จัดทำข้อมูลรายละเอียดครุภัณฑ์สำนักงาน (เช่น โต๊ะ , เก้าอี้ , โทรศัพท์ ฯลฯ)

 2.5 จัดทำการประกันคุณภาพาของหน่วยงานธุรการ

3. หน่วยบริการรับโทรศัพท์

 3.1 รับโทรศัพท์กลางและการประสานงานกับหน่วยงานต่าง ๆ

 3.2 บริการต่อโทรศัพท์ภายนอกของกองอาคารสถานที่

 3.3 จัดเก็บสถิติการใช้โทรศัพท์

4. อื่น ๆ

 4.1 เลขานุการ

 4.2 รับผิดชอบงานประชาสัมพันธ์ของหน่วยงาน

 4.3 จัดทำคู่มือขั้นตอนการปฏิบัติงาน

 4.4 จัดทำกิจกรรม 7ส.บุคลการภายในหน่วยงาน

1. นางรุ่งนภา     คันธนู    เจ้าหน้าที่บริหารงานธุรการ   ประจำแผนกผังแม่บท

2. น.ส.พิมพ์เพชร     เล่นทัศน์    เจ้าหน้าที่บริหารงานธุรการ   ประจำส่วนกลาง

3. น.ส.ศิริวรรณา     ศรีเจริญ    เจ้าหน้าที่บริหารงานธุรการ    ประจำแผนกยานพาหนะ

4. นางบุญรัตน์     พารุณ    เจ้าหน้าที่บริหารงานธุรการ   (ไปช่วยปฏิบัติงานกองคลัง)

5. น.ส.ปัญญสิริย์    เจริญรัตน์    เจ้าหน้าที่บริหารงานธุรการ    ประจำแผนกบริการ

6. อัตราว่าง 1 ตำแหน่ง   เจ้าหน้าที่ธุรการ

7. นางสุวพิชญ์     บุญประเสริฐ   พนักงานรับโทรศัพท์


สงวนลิขสิทธิ์โดย © กองอาคารสถานที่ มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ All Right Reserved.

ติดประกาศ: 2010-05-21 (6678 ครั้ง)

[ ย้อนกลับ ]
Content ©
กองอาคารสถานที่ มหาวิทยาลัย หัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
18/18 ถนนบางนา - ตราด ต.บางโฉลง อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ 10540