เกี่ยวกับกองอาคาร
· คณะผู้บริหาร
· ผังโครงสร้างของหน่วยงาน
· ปรัชญา/ปณิธาน
· ประวัติความเป็นมา
· หน้าที่/ความรับผิดชอบ
· สถานที่ตั้ง
· ติดต่อเรา
· 7ส. กองอาคารสถานที่
· มาตราฐาน 7ส.
หน่วยงานของเรา
· งานธุรการ
· แผนกยานพาหนะ
· แผนกบริการ
· แผนกผังแม่บทและซ่อมบำรุง
การจัดการความรู้ (KM)
· ปีการศึกษา 2556
ผู้ที่กำลังใช้งานอยู่
ขณะนี้มี บุคคลทั่วไป และ สมาชิกเข้าชม

ท่านยังไม่ได้ลงทะเบียนเป็นสมาชิก หากท่านต้องการ กรุณาสมัครฟรีได้ที่นี่
ข่าวและกิจกรรม
· ทุกประเภท
· KM 2557
· KM 2559
· KM 2560
· KM_2556
· KM_2558
· การจัดการพลังงาน
· การจัดสถานที่
· กิจกรรม
· ข่าวประชาสัมพันธ์
· งานสัมมนา
จำนวนผู้เยี่ยมชม
มีผู้เข้าเยี่ยมชม
45954841
คน ตั้งแต่ May 2010
ขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบ
กองอาคารสถานที่ เป็นหน่วยงานบริหารกลางที่สนับสนุนการเรียนการสอนของมหาวิทยาลัย โดยมีขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบดังนี้

   1.  ดำเนินงานตามแนวนโยบายการบริหารด้านการพัฒนากายภาพของมหาวิทยาลัย  ตั้งแต่ ขั้นตอนการสำรวจ ออกแบบและประมาณการงบประมาณงานก่อสร้าง การควบคุมตรวจสอบและติดตามผล  การดำเนินงานโครงการก่อสร้างต่าง ๆ

   2.  ดำเนินงานตามแนวนโยบายการวางผังแม่บทของมหาวิทยาลัย โดยการกำหนดบทบาทการใช้อาคารสถานที่ การพัฒนาการใช้ที่ดินและระบบสาธารณูปโภคต่าง ๆ การนำเสนอข้อมูลการขยายตัวของอาคารสถานที่ในการรองรับการขยายตัวด้านการศึกษาของคณะต่าง ๆ ให้สอดคล้องกับแนวทางการพัฒนาด้านการศึกษาให้มีอาคารสถานที่ใช้ร่วมกันอย่างเพียงพอและเป็นไปตามการรับรองมาตรฐานการศึกษา

   3.  กำหนดหลักการใช้อาคารสถานที่อย่างถูกต้องปลอดภัย การบำรุงรักษาอาคารสถานที่ และสิ่งอำนวยความสะดวกต่าง ๆ ภายในอาคารให้มีการใช้งานได้อย่างสมบูรณ์

   4.  การวางระบบและวิธีควบคุมดูแลการซ่อมบำรุงระบบสาธารณูปโภคพื้นฐานของมหาวิทยาลัย

   5.  การรักษาสภาพแวดล้อมและการปรับปรุงภูมิทัศน์ให้ร่มรื่นสวยงามเป็นระเบียบเรียบร้อยดูแลการขยายและเพาะชำกล้าไม้เพื่อใช้ประโยชน์ในการตกแต่งสถานที่ในกิจกรรมต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัย

   6.  การให้บริการยานพาหนะ  การบำรุงรักษายานพาหนะเพื่อสนับสนุนงานด้านการบริหารและการศึกษา

   7.  การดูแลรักษาความปลอดภัยต่อทรัพย์สินของมหาวิทยาลัย บุคลากรและนักศึกษารวมถึงการจัดระบบการจราจรภายในมหาวิทยาลัยให้มีความเป็นระเบียบเรียบร้อย

   8.  การวางแผนการให้บริการการใช้ห้องเรียน/ห้องสอบอย่างเป็นระบบและสอดคล้องกับฝ่ายวิชาการในการเรียน การสอน

   9.  การดูแลงานรักษาความสะอาดภายในและภายนอกอาคาร

   10. การให้บริการการจัดสถานที่ในกิจกรรม ต่างๆรวมทั้งการขนย้ายวัสดุครุภัณฑ์

   11. การดูแลการผลิตและจัดส่งน้ำดื่มบริการหน่วยงานต่าง ๆ ภายในมหาวิทยาลัย

   12. การกำจัดและป้องกันสัตว์พาหะนำโรค


สงวนลิขสิทธิ์โดย © กองอาคารสถานที่ มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ All Right Reserved.

ติดประกาศ: 2010-05-21 (9122 ครั้ง)

[ ย้อนกลับ ]
Content ©
กองอาคารสถานที่ มหาวิทยาลัย หัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
18/18 ถนนบางนา - ตราด ต.บางโฉลง อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ 10540