เกี่ยวกับกองอาคาร
· คณะผู้บริหาร
· ผังโครงสร้างของหน่วยงาน
· ปรัชญา/ปณิธาน
· ประวัติความเป็นมา
· หน้าที่/ความรับผิดชอบ
· สถานที่ตั้ง
· ติดต่อเรา
· 7ส. กองอาคารสถานที่
· มาตราฐาน 7ส.
หน่วยงานของเรา
· งานธุรการ
· แผนกยานพาหนะ
· แผนกบริการ
· แผนกผังแม่บทและซ่อมบำรุง
การจัดการความรู้ (KM)
· ปีการศึกษา 2556
ผู้ที่กำลังใช้งานอยู่
ขณะนี้มี บุคคลทั่วไป และ สมาชิกเข้าชม

ท่านยังไม่ได้ลงทะเบียนเป็นสมาชิก หากท่านต้องการ กรุณาสมัครฟรีได้ที่นี่
ข่าวและกิจกรรม
· ทุกประเภท
· KM 2557
· KM 2559
· KM 2560
· KM_2556
· KM_2558
· การจัดการพลังงาน
· การจัดสถานที่
· กิจกรรม
· ข่าวประชาสัมพันธ์
· งานสัมมนา
จำนวนผู้เยี่ยมชม
มีผู้เข้าเยี่ยมชม
45344470
คน ตั้งแต่ May 2010
คำขวัญ 7ส. กองอาคารสถานที่

"สุขกาย สุขใจ สบายตา          ด้วย 7ส. นำพา น่าภิรมย์


กองอาคารสถานที่ นี้สุขสม          เพราะนิยม 7ส. งาม อร่ามใจ "


ทำความรู้จักกับ 7ส.
7ส. คืออะไร


7ส. คือ กิจกรรมพื้นฐานที่มุ่งเน้นปรับสภาพแวดล้อมการทำงานให้เป็นระเบียบเรียบร้อย เพื่อให้เกิดความสะอาดสะดวก ปลอดภัย สวยงาม ใส่ใจสิ่งแวดล้อม และเพื่อให้ได้งานที่มีคุณภาพ ซึ่งประกอบด้วย 3 ส่วนหลัก คือ

 1. ปรับปรุงสถานที่ทำงานให้เป็นระเบียบเรียบร้อย สวยงามและสะอาดตา

 2. สร้างวัฒนธรรมการดำเนินงานขององค์กร สร้างนิสัยที่ดีงามให้แก่บุคลากรใส่ใจเรื่องการประหยัดพลังงาน และอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม

 3. ใส่ใจเรื่องการประหยัดพลังงาน และอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม


ความหมาย 7ส.


 1. สะสาง คือ การแยกของที่ต้องการใช้งานกับของที่ไม่ต้องการ หรือของที่มีปริมาณมากเกินจำเป็นให้เหลือเฉพาะที่จำเป็นเท่านั้น

 2. สะดวก คือ การจัดเก็บ วาง แยกประเภทของที่จำเป็นใช้งาน ให้สะดวกเก็บ สะดวกใช้ โดยใช้หลัก “หยิบง่าย หายรู้ ดูก็งามตา”

 3. สะอาด คือ การกำหนดวิธีการทำความสะอาด แบ่งหน้าที่ความสะอาด เช่น ปัด กวาด เช็ด ถู ดูแลให้สะอาด พร้อมใช้

 4. สุขลักษณะ คือ การรักษามาตรฐานที่ดี ของความเป็นระเบียบเรียบร้อยของสถานที่ทำงานให้ได้มาตรฐาน 3ส. แรก และพัฒนาให้ดีเสมอ เพื่อสุขลักษณะที่ดีในสถานที่ทำงานและต่อบุคลากร ตัวอย่างเช่นค้นหาสาเหตุ ป้องกันสภาพที่ไม่ถูกสุขลักษณะ มลภาวะ อุบัติเหตุ อันได้แก่ แสงสว่าง เสียงดัง ฝุ่น เศษขยะกลิ่นอับ เป็นต้น

 5. สร้างนิสัย คือ การรักษาระเบียบวินัย มาตรฐานข้อตกลง โดยช่วยกันปฏิบัติ 7ส. ตามมาตรฐาน 7ส. และปฏิบัติตามระเบียบจนติดเป็นนิสัย

 6. สวยงาม คือ สภาพแวดล้อม บรรยากาศในที่ทำงาน ดูดี สบายตา สบายใจ สดชื่น น่าทำงาน แต่ไม่ฟุ่มเฟือยเกินจำเป็น

 7. สิ่งแวดล้อม คือ การใช้แนวความติดในการประหยัดทรัพยากรในการทำงาน เช่น ประหยัดไฟฟ้า น้ำ กระดาษ ยึดหลัก 1A 3R คือ


  • A = Avoid หลีกเลี่ยงการใช้

  • R = Reduce ลดการใช้

  • R = Reuse นำกลับมาใช้

  • R = Recycle นำไปผลิตใหม่หัวใจ 7ส.
ประโยชน์ของ 7ส.


 1. หน่วยงานสะอาด สวยงามเป็นระเบียบเรียบร้อย

 2. ผู้ที่มาติดต่อได้รับความสะดวก รวดเร็วขึ้น

 3. สร้างบรรยากาศ สิ่งแวดล้อมที่ดีในการทำงาน

 4. มีความปลอดภัยในการทำงาน

 5. เพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน ช่วยการบำรุงรักษาอุปกรณ์

 6. เป็นตัวอย่างที่ดีให้แก่หน่วยงานอื่น

 7. เป็นการประหยัดพลังงานและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมสงวนลิขสิทธิ์โดย © กองอาคารสถานที่ มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ All Right Reserved.

ติดประกาศ: 2013-04-23 (5207 ครั้ง)

[ ย้อนกลับ ]
Content ©
กองอาคารสถานที่ มหาวิทยาลัย หัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
18/18 ถนนบางนา - ตราด ต.บางโฉลง อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ 10540