เกี่ยวกับกองอาคาร
· คณะผู้บริหาร
· ผังโครงสร้างของหน่วยงาน
· ปรัชญา/ปณิธาน
· ประวัติความเป็นมา
· หน้าที่/ความรับผิดชอบ
· สถานที่ตั้ง
· ติดต่อเรา
· 7ส. กองอาคารสถานที่
· มาตราฐาน 7ส.
หน่วยงานของเรา
· งานธุรการ
· แผนกยานพาหนะ
· แผนกบริการ
· แผนกผังแม่บทและซ่อมบำรุง
การจัดการความรู้ (KM)
· ปีการศึกษา 2556
ผู้ที่กำลังใช้งานอยู่
ขณะนี้มี บุคคลทั่วไป และ สมาชิกเข้าชม

ท่านยังไม่ได้ลงทะเบียนเป็นสมาชิก หากท่านต้องการ กรุณาสมัครฟรีได้ที่นี่
ข่าวและกิจกรรม
· ทุกประเภท
· KM 2557
· KM 2559
· KM 2560
· KM_2556
· KM_2558
· การจัดการพลังงาน
· การจัดสถานที่
· กิจกรรม
· ข่าวประชาสัมพันธ์
· งานสัมมนา
จำนวนผู้เยี่ยมชม
มีผู้เข้าเยี่ยมชม
45954837
คน ตั้งแต่ May 2010
แผนกผังแม่บทและซ่อมบำรุง
ภาระงาน (Job Description)

1.กลุ่มงานสำรวจและออกแบบสิ่งก่อสร้าง

  1.1รวบรวมและจัดเก็บข้อมูลด้านกายภาพของมหาวิทยาลัย

  1.2รวบรวมและจัดเก็บแบบอาคารต่างๆ ทุกระบบ

  1.3ปรับปรุงแบบให้มีข้อมูลตรงกับสภาพความเป็นจริง

  1.4ให้บริการด้านข้อมูลพื้นที่และแบบอาคารต่างๆ

  1.5สำรวจ ตรวจสอบสภาพความเป็นจริง เพื่อเป็นฐานข้อมูลในการก่อสร้าง/ปรับปรุง/ซ่อมแซม

  1.6ออกแบบและเขียนแบบ เพื่อใช้เป็นข้อมูลประกอบการดำเนินการโครงการพัฒนากายภาพ และหรือ เพื่อใช้เป็นแนวทางให้ผู้รับเหมาสามารถดำเนินการได้ถูกต้องตามวัตถุประสงค์

  1.7จัดทำข้อกำหนดและรายละเอียดเพื่อเป็นข้อมูลประกอบการดำเนินการก่อสร้าง/ปรับปรุง/ซ่อมแซม

  1.8ประมาณการค่าใช้จ่ายของงานก่อสร้าง/ปรับปรุง/ซ่อมแซม เพื่อตั้งเป็นงบประมาณและเป็นราคากลางเพื่อเป็นข้อมูลการตรวจสอบในการ จัดจ้าง รวมทั้งประเมินราคาความเสียหายของทรัพย์สิน เพื่อเรียกค่าสินไหมทดแทน

  1.9จัดทำผังและกำกับดูแลสิ่งปลูกสร้างที่จะสร้างใหม่ให้เป็นไปตาม MASTER PLAN

  1.10 วางแผนและดำเนินการโครงการพัฒนากายภาพ

  1.11ได้ทำงบประมาณประจำปีของโครงการพัฒนากายภาพ และงบประมาณประจำปีของกองอาคารสถานที่

  1.12 ได้ทำมาตรฐานงานที่เกี่ยวข้อง

  1.13 งานอื่นๆ ที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย

2.กลุ่มงานประสานงานและควบคุมงานก่อสร้าง

  2.1วางมาตรการ และหรือข้อกำหนดการกำกับดูแลแลการก่อสร้าง

  2.2จัดทำข้อกำหนด และหรือหลักเกณฑ์ในการกำกับดูแลผู้ควบคุมงาน หรือบริษัทที่ปรึกษาการควบคุมงาน พร้อมประสานงานและกำกับดูแล

  2.3จัดทำข้อกำหนด และหรือหลักเกณฑ์ในการออกแบบ พร้อมประสานงานการออกแบบให้เป็นไปตามนโยบายของมหาวิทยาลัย

  2.4ควบคุมและกำกับดูแลการก่อสร้าง ในกรณีที่ไม่ได้จ้างผู้ควบคุมงานภายนอก

  2.5ประสานงานและตรวจสอบความเสียหายที่เกิดขึ้นภายหลังเสร็จสิ้นการก่อสร้างและยังอยู่ในสัญญาค้ำประกันผลงาน

  2.6ประสานงานเพื่อการขออนุญาตต่างๆ ที่เกี่ยวกับการก่อสร้างกับหน่วยงานราชการ

  2.7ประสานงานและจัดทำรายงานเพื่อเป็นข้อมูลในการตรวจการจ้างงานก่อสร้าง/ปรับปรุง/ซ่อมแซม

  2.8จัดทำมาตรฐานงานที่เกี่ยวข้อง

  2.9จัดทำข้อมูลการประกันคุณภาพ

  2.10งานอื่นๆ ที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย


3. ประสาน ควบคุม ติดตามและตรวจสอบการทำงานของบริษัท อินโนเวชั่นฯ และหรือบริษัทอื่นที่มหาวิทยาลัยจ้างดำเนินงาน ได้แก่


  3.1 งานระบบไฟฟ้าและสื่อสาร


  3.2 งานระบบปรับอากาศและระบบระบายอากาศ


  3.3 งานระบบสุขาภิบาล


  3.4 งานโทรศัพท์ภายในมหาวิทยาลัย


  3.5 งานบริหารและอนุรักษ์พลังงาน


  3.6 งานตรวจสอบอาคาร


  3.7 งานอื่น ๆ ที่มีการมอบหมาย


4. ดำเนินการ บำรุงรักษา ปรับปรุง ซ่อมแซมอาคารสถานที่ในส่วนที่ไม่อยู่ในขอบเขตภาระหน้าที่ที่มหาวิทยาลัยจ้างบริษัทอื่นมาดำเนินการ ได้แก่


  4.1 งานซ่อมครุภัณฑ์


  4.2 งานปูน


  4.3 งานไม้


  4.4 งานเหล็ก


  4.5 งานลิฟต์


  4.6 งานซ่อมแซมอาคาร ถนนและทางเท้า


  4.7 งานระบบควบคุมโทรศัพท์


  4.8 งานความปลอดภัยอาคารและอื่น ๆ


  4.9 งานเฉพาะกิจที่จำเป็นต้องใช้เทคนิคพิเศษ


  4.10งานอื่น ๆ ที่มีการมอบหมายต่อไป


5. งานรวบรวมข้อมูล สถิติ วิเคราะห์ เสนอแนะ นำเสนอเพื่อพัฒนางานในแผนก


6. งานวางแผนพัฒนาการซ่อมแซมบำรุงอาคารสถานที่มหาวิทยาลัย


7. งานออกแบบ ออกข้อกำหนด ในการซ่อมบำรุงอาคารสถานที่
บุคคลากรภายในหน่วยงาน

1.นายวิชญ์สิทธิ์     ตั้งศิริมงคล   หัวหน้าแผนกผังแม่บทและซ่อมบำรุง

2.นายศรายุทธ    เอี่ยมอิทธิพล    นักวิชาการอาคารสถานที่   

3.นายสรรค์ชัย    ธนศุภเดช    นักวิชาการอาคารสถานที่   

4.นายอรรถพร    ทองก้อน    นักวิชาการอาคารสถานที่  


5.อัตราว่าง 2 ตำแหน่ง       นักวิชาการอาคารสถานที่


6.นายเขมวัฒน์   ใจคำปิง     เจ้าหน้าที่อาคารสถานที่


7.อัตราว่าง 1 ตำแหน่ง       เจ้าหน้าที่อาคารสถานที่  


8.นายสุชิน       แจ้งเปล่า   พนักงานบริการ


9.นายพงษ์พล   นาแก้ว      พนักงานบริการสงวนลิขสิทธิ์โดย © กองอาคารสถานที่ มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ All Right Reserved.

ติดประกาศ: 2010-05-21 (129269 ครั้ง)

[ ย้อนกลับ ]
Content ©
กองอาคารสถานที่ มหาวิทยาลัย หัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
18/18 ถนนบางนา - ตราด ต.บางโฉลง อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ 10540