เกี่ยวกับกองอาคาร
· คณะผู้บริหาร
· ผังโครงสร้างของหน่วยงาน
· ปรัชญา/ปณิธาน
· ประวัติความเป็นมา
· หน้าที่/ความรับผิดชอบ
· สถานที่ตั้ง
· ติดต่อเรา
· 7ส. กองอาคารสถานที่
· มาตราฐาน 7ส.
หน่วยงานของเรา
· งานธุรการ
· แผนกยานพาหนะ
· แผนกบริการ
· แผนกผังแม่บทและซ่อมบำรุง
การจัดการความรู้ (KM)
· ปีการศึกษา 2556
ผู้ที่กำลังใช้งานอยู่
ขณะนี้มี บุคคลทั่วไป และ สมาชิกเข้าชม

ท่านยังไม่ได้ลงทะเบียนเป็นสมาชิก หากท่านต้องการ กรุณาสมัครฟรีได้ที่นี่
ข่าวและกิจกรรม
· ทุกประเภท
· KM 2557
· KM 2559
· KM 2560
· KM_2556
· KM_2558
· การจัดการพลังงาน
· การจัดสถานที่
· กิจกรรม
· ข่าวประชาสัมพันธ์
· งานสัมมนา
จำนวนผู้เยี่ยมชม
มีผู้เข้าเยี่ยมชม
45344657
คน ตั้งแต่ May 2010
แผนกบริการ
ภาระงาน (Job Description)

1.กลุ่มงานสวนและตกแต่งต้นไม้

  1.1วางแผนและกำหนดให้ลูกจ้างรายวันคนงานสวนประจำตามโซนต่างๆ

  1.2กำหนดขั้นตอนการปฏิบัติงานตามโซนต่างๆ

  1.3วางแผนการจัดซื้อวัสดุ ครุภัณฑ์ที่ต้องใช้ในงานสวน

  1.4จัดทำสรุปค่าใช้จ่ายของคนงานสวน วัสดุและครุภัณฑ์

  1.5จัดทำสรุปค่าใช้จ่ายของคนงานสวน วัสดุและครุภัณฑ์

  1.6ประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานคนงานสวน

  1.7กำกับดูแลการให้สวัสดิการของพนักงานคนงานสวน

  1.8อื่นๆ ตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย    

2.กลุ่มงานบริการจัดสถานที่และอำนวยความสะดวก

  2.1ประสานงานกับหน่วยงานภายในกรณีต้องให้บริการขนย้ายครุภัณฑ์

  2.2ประสานงานกับคณะ/หน่วยงาน กรณีต้องจัดครุภัณฑ์ให้นักศึกษาและบุคลากรภายนอกขอใช้สถานที่ เพื่อจัดกิจกรรมต่างๆ

  2.3จัดทำข้อมูลและสถิติการให้บริการขนย้ายครุภัณฑ์และจัดสถานที่

  2.4ดูแลและบำรุงรักษาครุภัณฑ์ เพื่อให้พร้อมใช้งานตลอดเวลา

  2.5วางแผนการจัดซื้อครุภัณฑ์ เพื่อทดแทนของเดิมที่มีหรือชำรุด

  2.6อื่นๆ ตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย

3.กลุ่มงานจัดเก็บขยะและกำจัดปลวก แมลงและสัตว์พาหะนำโรค

  3.1กำหนดแผนงานและจัดลูกจ้างรายวันในการดำเนินการเก็บขยะตามจุดพักขยะที่กำหนดไว้

  3.2กำกับดูแลผู้รับจ้างให้ปฏิบัติตามข้อกำหนดของมหาวิทยาลัย

  3.3วางแผนการให้บริการ ประสานงานกับหน่วยงานต่างๆ ในมหาวิทยาลัย เพื่อดำเนินการกจัดแมลง ปลวก และสัตว์พาหะนำโรคต่างๆ

  3.4อื่นๆ ตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย

4.กลุ่มงานทำความสะอาดภายนอก

  4.1วางแผนและกำหนดให้พนักงานทำความสะอาดประจำจุดต่างๆ ภายในมหาวิทยาลัย

  4.2กำหนดขั้นตอนการปฏิบัติงานและภาระหน้าที่ของพนักงานทำความสะอาดภายนอก

  4.3วางแผนการจัดซื้อวัสดุครุภัณฑ์ที่ต้องใช้ในการทำความสะอาด

  4.4จัดทำสรุปและสถิติการใช้วัสดุ ครุภัณฑ์ในการทำความสะอาด

  4.5จัดทำสรุปค่าใช้จ่ายของพนักงาน วัสดุ  ครุภัณฑ์

  4.6ประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานทำความสะอาด

  4.7กำกับดูแลให้สวัสดิการของพนักงาน

  4.8อื่นๆ ตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย

5.กลุ่มงานวิทยาเขตยศเส  

   5.1งานธุรการ

   5.2งานสวนและตกแต่งต้นไม้

   5.3งานบริการจัดสถานที่และอำนวยความสะดวก

   5.4งานบริการน้ำดื่ม

   5.5งานจัดเก็บขยะและกำจัดปลวก แมลงและสัตว์พาหะนำโรค

   5.6งานทำความสะอาดภายนอกบุคคลากรภายในหน่วยงาน

1. นายณัฐวัตร    ลุณหงส์    หัวหน้าแผนก

2. นางสาวนิตยา    เชื้อน้อย    นักวิชาการอาคารสถานที่   (ไปช่วยปฏิบัติงานกองคลัง)

3. นายเกษม     ปินใจคำ    เจ้าหน้าที่อาคารสถานที่


4. นายเจริญพร     สมเดช    เจ้าหน้าที่อาคารสถานที่

5. อัตราว่าง 1 ตำแหน่ง    เจ้าหน้าที่อาคารสถานที่

สงวนลิขสิทธิ์โดย © กองอาคารสถานที่ มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ All Right Reserved.

ติดประกาศ: 2010-05-21 (7222 ครั้ง)

[ ย้อนกลับ ]
Content ©
กองอาคารสถานที่ มหาวิทยาลัย หัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
18/18 ถนนบางนา - ตราด ต.บางโฉลง อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ 10540