เกี่ยวกับกองอาคาร
· คณะผู้บริหาร
· ผังโครงสร้างของหน่วยงาน
· ปรัชญา/ปณิธาน
· ประวัติความเป็นมา
· หน้าที่/ความรับผิดชอบ
· สถานที่ตั้ง
· ติดต่อเรา
· 7ส. กองอาคารสถานที่
· มาตราฐาน 7ส.
หน่วยงานของเรา
· งานธุรการ
· แผนกยานพาหนะ
· แผนกบริการ
· แผนกผังแม่บทและซ่อมบำรุง
การจัดการความรู้ (KM)
· ปีการศึกษา 2556
ผู้ที่กำลังใช้งานอยู่
ขณะนี้มี บุคคลทั่วไป และ สมาชิกเข้าชม

ท่านยังไม่ได้ลงทะเบียนเป็นสมาชิก หากท่านต้องการ กรุณาสมัครฟรีได้ที่นี่
ข่าวและกิจกรรม
· ทุกประเภท
· KM 2557
· KM 2559
· KM 2560
· KM_2556
· KM_2558
· การจัดการพลังงาน
· การจัดสถานที่
· กิจกรรม
· ข่าวประชาสัมพันธ์
· งานสัมมนา
จำนวนผู้เยี่ยมชม
มีผู้เข้าเยี่ยมชม
45954724
คน ตั้งแต่ May 2010
แผนกยานพาหนะ
ภาระงาน (Job Assigment)

1. กลุ่มงานให้บริการจัดยานพาหนะ

    1.1 การให้บริการการขอใช้รถยนต์ส่วนกลางของคณะ/กอง/ศูนย์/สำนัก ภายในมหาวิทยาลัยรวมทั้งกิจกรรม ของนักศึกษา โดยปฎิบัติการตามหลักเกณฑ์และแนวการปฎิบัติการใช้ยานพาหนะของมหาวิทยาลัย

    1.2 ตรวจสอบเอกสารการขอใช้รถยนต์ส่วนกลางและงานโครงการต่าง ๆ ที่มีค่าใช้จ่ายและลงบันทึกในแบบตารางการจองรถและขึ้นกระดานไวท์บอร์ดให้พนักงานขับรถทราบพร้อมออกใบสั่งงานการปฏิบัติงานแก่พนักงานขับรถส่วนกลางประจำทุกวัน

    1.3 จัดพนักงานขับรถออกปฏิบัติงานตามลำดับตารางประจำวันทั้งในและนอกเวลาทำการให้ได้รับค่าตอบแทนล่วงเวลาเท่าเทียมกัน

    1.4 จัดเก็บใบสั่งงานพนักงานขับรถส่วนกลางประจำวันที่ปฏิบัติภารกิจ รวบรวมเอกสารที่ใช้ประกอบการเดินทาง เช่น ใบเสร็จทางด่วน,น้ำมันเชื้อเพลิง,ส่งให้ธุรการแผนก จัดทำเรื่องเบิกจ่ายต่อไป

    1.5 การจัดระบบสารบรรณ โดยการลงทะเบียนรับ-ส่งหนังสือของแผนกยานพาหนะ จัดเก็บเอกสารและจัดหมวดหมู่เอกสาร เพื่อความสะดวกในการค้นหา ตลอดจนร่าง-พิมพ์หนังสือโต้ตอบระหว่างหน่วยงานภายในและหน่วยงานภายนอก

    1.6 การดำเนินการด้านวัสดุ จัดหาเบิก-จ่ายและเก็บรักษาวัสดุต่าง ๆ ของแผนกยานพาหนะ เช่น วัสดุน้ำมันเชื้อเพลิง, อุปกรณ์ทำความสะอาดรถ ตลอดจนการขออนุมัติจัดซื้อ/จัดจ้าง ควบคุมตรวจสอบ ลงทะเบียนวัสดุ แจ้งจำหน่ายวัสดุ

2. กลุ่มงานข้อมูลและสถิติยานพาหนะ

    2.1 กำหนดแผนการปฎิบัติงานของแผนก มอบหมายงาน ติดตามผล เพื่อแก้ไขปัญหาอุปสรรคให้เกิดความคล่องตัวในการปฎิบัติงานของเจ้าหน้าที่ในแผนก

    2.2 จัดทำแผนการบำรุรักษารถยนต์ ตรวจเช็คสภาพรถตามระยะทาง

    2.3 จัดทำแผนการชำระค่าธรรมเนียมภาษีรถยนต์ประจำปีของมหาวิทยาลัย

    2.4 จัดทำประวัติการซ่อมบำรุงรักษารถยนต์ของหาวิทยาลัย

    2.5 จัดทำสถิติการใช้รถของหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัย

    2.6 จัดทำสถิติค่าใช้จ่ายของรถแต่ละคัน

    2.7 ประมาณการค่าใช้จ่าย ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง ค่าทางด่วนพิเศษ ค่าตอบแทนพนักงานขับรถ เพื่อใช้เป็นข้อมูลประกอบในการจัดตั้งงบประมาณการขอใช้บริการในปีต่อไป

    2.8 ควบคุมงบประมาณค่าใช้จ่าย ตรวจสอบหลักฐานใบรับรองการรับเงินและจัดเก็บใบสำคัญทางด้านการเงิน พร้อมทั้งดำเนินการเบิก-จ่ายค่าภาษีรถยนต์ประจำปีของมหาวิทยาลัยทุกคัน  ค่าผ่านทางพิเศษ    ตรวจสอบค่าล่วงเวลาของพนักงานขับรถ   สรุปจำนวนบุคลากรที่ไป-กลับระหว่าง มฉก.- บางนา

3. กลุ่มงานการจราจรและรักษาความปลอดภัย

    3.1 ดูแลผู้รับจ้างให้ปฏิบัติตามข้อกำหนดของมหาวิทยาลัย

    3.2 วางแผนการจัดระบบการจราจร กฎระเบียบ ประกาศที่ผู้เกี่ยวข้องกับงาน

    3.3 ประสานงานกับหน่วยงานทั้งภายใน ภายนอกที่เกี่ยวข้องในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับระบบรักษาความปลอดภัย

    3.4 จัดทำแผนงานและกำกับดูแลระบบการจราจรภายในมหาวิทยาลัย

    3.5 ปฏิบัติหน้าที่อื่นๆ ตามที่ผู้บังคับมอบหมายบุคลาการภายในหน่วยงาน

1. นายประกิจ    เหมือนทอง    รักษาการหัวหน้าแผนก   

2. นายสม     อินทร์งาม    พนักงานขับรถนายกสภา

3. นายสพชัย     พรหมพินิจ    พนักงานขับรถอธิการบดี

4. นายบังเอิญ     ลี่เฮง    พนักงานขับรถรองอธิการบดี

5. นายอายุธ      นุชเทียน   พนักงานขับรถรองอธิการบดี

6. นายโชตินันท์  บรรจุสุวรรณ    พนักงานขับรถรองอธิการบดี

7. นายถาวร    เปรมชู    พนักงานขับรถส่วนกลาง

8. นายสมชาย    ทองวัดเพ็ง    พนักงานขับรถส่วนกลาง

9. นายชยพล     ทองวัดเพ็ง    พนักงานขับรถส่วนกลาง

10. นายธวัชชัย   ศิระอาชา    พนักงานขับรถส่วนกลาง

11. นายเสถียร    ริยะนิจ        พนักงานขับรถส่วนกลาง

12. นายนวรัตน์   สิงห์เจริญ    พนักงานขับรถส่วนกลาง


13. นายสิริชัย    โคกสนั่น  พนักงานขับรถส่วนกลาง


14. นายธนวัฒน์  น่วมรัศมี     พนักงานขับรถส่วนกลาง


15. นายสมศักดิ์  สรงภู่        พนักงานขับรถส่วนกลาง


16. นายบุญเฉลิม  สุขเจริญ    พนักงานขับรถส่วนกลาง


17. นายประเสริฐ  สีชัยภูมิ     พนักงานขับรถส่วนกลาง


18. นายสิทธิคุณ  ตุ่มเงิน      พนักงานขับรถส่วนกลาง


19. นายอำนวย   นิลวิเศษ     พนักงานขับรถส่วนกลาง


20. นายจรูญ      อุตมะ       พนักงานขับรถส่วนกลาง


21. นายสัมฤทธิ์   บุญชุศรี     พนักงานขับรถไฟฟ้า


22. นางยุพิน      ฉ่ำฉิม       พนักงานขับรถไฟฟ้า


23.นางสุภาส      ศิริโท       พนักงานขับรถไฟฟ้า


24. นางภาคิณี    ปินใจคำ    เจ้าหน้าที่อาคารสถานที่

สงวนลิขสิทธิ์โดย © กองอาคารสถานที่ มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ All Right Reserved.

ติดประกาศ: 2010-05-21 (9820 ครั้ง)

[ ย้อนกลับ ]
Content ©
กองอาคารสถานที่ มหาวิทยาลัย หัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
18/18 ถนนบางนา - ตราด ต.บางโฉลง อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ 10540